ON-LINE dálkové odečty vodoměrů – dnešní realita

On-line monitoring spotřeby vody zahrnující přípojky odběratelů byl a je technologicky náročnou záležitostí, proto se většina provozovatelů vodovodních sítí spokojila s on-line monitoringem zdrojů vody, výjimečně pak s monitoringem uzlových bodů vodovodní sítě. Důvodem je a bude technologická náročnost měření spotřeby vody v nepřístupných a technologicky nevybavených místech, zvláště nedostupnost elektrického napájení je překážkou instalace výkonných telekomunikačních zařízení.

Změnu do této problematiky přináší implementace nových telekomunikačních technologií z oblasti mobilní komunikace, která v posledním desetiletí roste ve všech sférách našeho života. Mobilní komunikace přináší vznik nových radiových zařízení s extrémně nízkou spotřebou, tyto systémy nevyžadují síťové napájení a jsou schopny provozu několik let na jednu baterii. Pro oblast vodárenství by měly komunikovat minimálně po dobu životnosti vodoměru, což je dle současných norem 6 let.

SOFTLINK přinesl na český trh technologii v pásmu 169 MHz a 868 MHz, která splňuje požadavky na nízkou spotřebu a zároveň možnost komunikace na několik stovek metrů až jednotek  kilometrů. Díky tomu byly v roce 2014 a 2015 realizovány projekty plošného sběru odečtů z domovních patních vodoměrů v Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních, Kutné Hoře a Praze. Jak je patrné, jedná se o sběr dat z rozsáhlých městských aglomerací a ze stovek různých měřících míst včetně špatně přístupných vodovodních šachet. Počty měřících míst budou v příštích letech narůstat ruku v ruce s narůstající potřebou mít náklady na energie, tedy i vodu, pod kontrolou.

Systém dálkových odečtů zahrnuje centrální webovou aplikaci a technologii radiové sítě pokrývající zájmové území. Technologie radiové sítě je postavena na základnových stanicích v pásmu 169 a 868 MHz, které komunikují s radiovými modemy připojenými na jednotlivé vodoměry. Radiový modem je schopen odečítat až čtyři měřidla a může mít různé elektrické, běžně používané rozhraní – MBUS, RS485 a pulzy. Efektivita celého řešení spočívá ve vysoké kvalitě radiových prvků sítě a citlivosti přijímačů, čímž se dosahuje velkých komunikačních vzdáleností při malých výkonech radiových prvků sítě. Komunikace může být i obousměrná, což umožňuje vedle sběru odečtů ovládat i koncové body sítě. Kapacita základnových stanic se pohybuje v jednotkách tisíc koncových bodů, což umožňuje sběr dat z velkého počtu měřidel. Vybudované sítě mohou absorbovat další měřidla a čidla umístěná na daném území, což má rozhodující vliv na celkové náklady provozu sítě.

Softwarová aplikace zajišťuje zpracování dat odečtů a monitoring provozu sítě. Důležitou součástí systému je komunikační subsystém, který zajišťuje sběr dat z různých technologií, které se v současném světě odečtů měřidel používají. Tato vlastnost je důležitá, protože umožňuje zpracování dat i z jiných technologických systémů, které například provozovatel již používá. Obecná vlastnost importu dat umožňuje i současné použití Walk By systémů, které se již hojně ve vodárenství používají. Aplikace je tedy schopna integrovat všechny doposud používané systémy odečtů ve vodovodní síti. Důležitou vlastností je možnost exportu dat do jiných systémů, které jsou používány pro fakturaci, případně další operace s odečty. Samotná aplikace obsahuje různé formy prezentace odečtů v přehledových tabulkách a grafech.

Další významnou vlastností zmíněné aplikace je alarmový systém. Tato vlastnost umožňuje provozovateli – uživateli – zákazníkovi monitorovat spotřebu a odhalit veškeré anomálie (např. havárie, úniky, neoprávněné odběry, apod.) ve vodovodní síti a eliminovat tak nemalé náklady. Alarmový systém při překročení nastavených limitů odešle zcela automaticky zprávu pomocí SMS nebo e-mailu vybrané osobě nebo dispečinku. Dálkové odečty vodoměrů jsou v některých lokalitách provozovány již více jak rok a bezproblémový provoz ukazuje na velmi vysokou kvalitu celého řešení. Společnost SOFTLINK nabízí popsané řešení formou služby nebo formou investice. Pokud zákazník – provozovatel využije formu služby, nemusí řešit otázky obnovy zařízení, výměny baterií, případně vlastních radiových modemů. Ekonomické posouzení, která z variant je pro provozovatele výhodnější závisí na konkrétních podmínkách dané společnosti a lokality. Dálkové odečty vodoměrů se po prvních zkušenostech z provozu jeví jako efektivní investice. Provozovatelům umožňuje pružně řídit vodovodní síť až ke konečnému odběrateli, rychle řešit poruchy v dodávkách vody a případné havárie. V neposlední řadě sníží náklady na vlastní odečty vodoměrů, zpřesní fakturaci, umožní operativní fakturaci při změnách koncových odběratelů. Koncovým zákazníkům přináší náhled do vlastní spotřeby vody možnost chránit se před úniky a haváriemi a omezit plýtvání. U většiny odběratelů vedlo zavedení dálkového odečtu a jeho zpřístupnění v aplikaci ke snížení spotřeby vody až o 7 %.

Přesunout se na začátek