PRO KOHO JE SYSTÉM CEM URČEN?

Pro každého, kdo má zájem hlídat si spotřebu energií, zamezit únikům a černým odběrům. Kdo má zájem sledovat spotřebu, vyhodnocovat ji, případně bez jakýkkoli pochybností vyúčtovávat nájemcům či jiným třetím stranám. Náš systém CEM je přizpůsoben různým typům zákazníků – vyberte si ten, který nejvíce vyhovuje vašim potřebám – ON LINE měření energií

Systém CEM představuje flexibilní řešení s vysokým rozvojovým potenciálem, které umožní snadno se přizpůsobit všem novým požadavkům ze strany legislativy i očekávaným potřebám a požadavkům klientů (uživatelů a nájemníků). Více o jednotlivých modifikacích systému naleznete na www.softlink.cz

Znáte celou produktovou řadu CEM?

chci vědět víc

Přístup do systému pro provozovatele domu

Tato služba umožňuje provozovateli domu přístup do systému prostřednictvím sítě Internet. Na základě zadání přístupového jména a hesla jsou zpřístupněna data o měřených veličinách v bytových jednotkách i na patních měřidlech domu, a to data agregovaná,  analytická a odvozená. Provozovatel může sledovat všechny naměřené hodnoty během dne, měsíce nebo zvoleného časového úseku. Provozovatel má přístup k vybraným parametrům a ručně zaváděným proměnným algoritmu rozpočítání nákladů a k rozhraní pro správu přístupu uživatelů daného objektu do systému.

Přístup do systému pro servisní organizace

Tato služba umožňuje servisní organizaci monitorovat denně stav měřící soustavy a provádět opatření k udržování bezporuchového stavu.

Přístup do systému pro uživatele bytu

Tato služba umožňuje uživateli bytu přístup do systému prostřednictvím sítě Internet. Na základě zadání přístupového jména a hesla jsou zpřístupněna data o měřených veličinách v dané bytové jednotce (spotřeba elektřiny, plynu, studené a teplé vody a tepla). Uživatel může sledovat všechny naměřené hodnoty během dne, měsíce nebo zvoleného časového úseku.

Aplikace umožňuje:

 • zvolit časový údaj a zobrazit vybrané veličiny v tabulce nebo grafu
 • zavádět údaje o výši zálohových plateb
 • porovnat výši záloh za jednotlivá média se skutečnou měsíční spotřebou
 • monitorovat funkčnost všech měřidel a odečítacích modulů
 • přijímat alarmové zprávy o možném úniku médií a nadměrné spotřebě energií
 • přijímat alarmové zprávy o nefunkčnosti topné soustavy
 • přijímat alarmové zprávy o vstupu do zakázaných zón a prostor
 • zavádět jednotkové ceny energií a médií,
 • provádět změny koeficientů algoritmu pro rozpočítávání nákladů
 • provádět změny prahových hodnot pro generování alarmů
 • porovnávat výši záloh za jednotlivá média se skutečnou měsíční spotřebou
 • měsíčně generovat podklady pro fakturaci spotřeby médií pro jednotlivé uživatele
 • měsíčně generovat podklady pro rozpočítání nákladů na vytápění
 • vyhodnocovat indikace úniků médií a indikace neoprávněné manipulace s měřiči
 • monitorovat údaje o funkčnosti jednotlivých prvků systému
Součástí systému CEM je aplikační programový balík, který umožňuje následující aplikace:

monitoring měřící soustavy – monitoring měřící soustavy poskytuje přehled o funkčnosti měřičů a prvků systému. Stav měřičů je zobrazován v tabulce, která je definována pro každého uživatele systému. Jsou zde rovněž základní informace o měřičích – typ, datum instalace, požadované datum výměny nebo revize, dále příslušné alarmové stavy – poslední odečet proveden/neproveden, upozornění na překročení časových limitů (timeout).

management alarmových stavů – management alarmových stavů zajišťuje při vzniku alarmových stavů zasílání SMS a e-mailových zpráv na předem definované telefony a e-mailové adresy uživatele. Zpráva obsahuje zařízení, jeho umístění a typ události jako je ztráta napájení, otevření dveří apod. Modul umožňuje efektivně řídit servisní činnosti, zajišťované externími organizacemi.

management spotřeby medií – management spotřeby médií zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci. Sběr dat pracuje v on-line režimu zcela autonomně. Jednotka MTM zajišťuje sběr naměřených hodnot z jednotlivých měřících přístrojů. Pro režim snímání hodnot lze zvolit různý profil podle požadavků navazujících algoritmů pro zpracování a vyhodnocování dat. Ovládání MTM je možné přímo přes PC (notebook) připojený na USB nebo ethernet rozhraní nebo přes webové rozhraní z PC připojeného do sítě internet. Data z měřících přístrojů se ukládají do paměti jednotky MTM, která je odesílá v nastavených intervalech nebo v on-line režimu prostřednictvím sítě Internet na aplikační server. Aplikační server (AS) zajišťuje funkci datového skladu, který slouží pro bezpečné uložení dat a jejich zálohování, a provoz nadstavbových aplikací pro uživatele.

facility management pro majitele a provozovatele budov (volitelně)

aplikace zabezpečení bytů a budov (volitelně)

 

Vlastnosti systému CEM:

 • jednoduchá, technicky nenáročná instalace s minimálními zásahy do budovy;
 • automatické odečítání stavu měřidel vody, plynu, elektřiny, teploty;
 • výpočet nákladů na vodu, energie a teplo dle přednastaveného algoritmu;
 • trvalý přístup k naměřeným i vypočítaným hodnotám přes internet;
 • trvalý přehled o spotřebě elektrické i tepelné energie a médií umožňuje rychle a účinně zasáhnout při poruchách, havarijních stavech a pokusech o neoprávněnou manipulaci s měřiči;
 • možnost využití systému pro přenos dat bezpečnostních systémů a systémů dálkového dohledu a dálkového řízení.