Systém CEM

představuje flexibilní řešení s vysokým rozvojovým potenciálem, které umožní snadno se přizpůsobit všem novým požadavkům ze strany legislativy i očekávaným potřebám a požadavkům klientů (uživatelů a nájemníků). Více o jednotlivých modifikacích systému naleznete na www.softlink.cz

PRO KOHO JE SYSTÉM CEM URČEN?

Pro každého, kdo má zájem hlídat si spotřebu energií, zamezit únikům a černým odběrům. Kdo má zájem sledovat spotřebu, vyhodnocovat ji, případně bez jakýkkoli pochybností vyúčtovávat nájemcům či jiným třetím stranám. Náš systém CEM je přizpůsoben různým typům zákazníků – vyberte si ten, který nejvíce vyhovuje vašim potřebám – ON LINE měření energií

nové technologie
chytré řešení
podle platné legislativy
česká výroba
online 365 dní v roce
podpora

Přístup do systému pro provozovatele domu

Tato služba umožňuje provozovateli domu přístup do systému prostřednictvím sítě Internet. Na základě zadání přístupového jména a hesla jsou zpřístupněna data o měřených veličinách v bytových jednotkách i na patních měřidlech domu, a to data agregovaná,  analytická a odvozená. Provozovatel může sledovat všechny naměřené hodnoty během dne, měsíce nebo zvoleného časového úseku. Provozovatel má přístup k vybraným parametrům a ručně zaváděným proměnným algoritmu rozpočítání nákladů a k rozhraní pro správu přístupu uživatelů daného objektu do systému.

Přístup do systému pro servisní organizace

Tato služba umožňuje servisní organizaci monitorovat denně stav měřící soustavy a provádět opatření k udržování bezporuchového stavu.

 

Přístup do systému pro uživatele bytu

Tato služba umožňuje uživateli bytu přístup do systému prostřednictvím sítě Internet. Na základě zadání přístupového jména a hesla jsou zpřístupněna data o měřených veličinách v dané bytové jednotce (spotřeba elektřiny, plynu, studené a teplé vody a tepla). Uživatel může sledovat všechny naměřené hodnoty během dne, měsíce nebo zvoleného časového úseku.

 

Aplikace umožňuje

 • zvolit časový údaj a zobrazit vybrané veličiny v tabulce nebo grafu
 • zavádět údaje o výši zálohových plateb
 • porovnat výši záloh za jednotlivá média se skutečnou měsíční spotřebou
 • monitorovat funkčnost všech měřidel a odečítacích modulů
 • přijímat alarmové zprávy o možném úniku médií a nadměrné spotřebě energií
 • přijímat alarmové zprávy o nefunkčnosti topné soustavy
 • přijímat alarmové zprávy o vstupu do zakázaných zón a prostor
 • zavádět jednotkové ceny energií a médií,
 • provádět změny koeficientů algoritmu pro rozpočítávání nákladů
 • provádět změny prahových hodnot pro generování alarmů
 • porovnávat výši záloh za jednotlivá média se skutečnou měsíční spotřebou
 • měsíčně generovat podklady pro fakturaci spotřeby médií pro jednotlivé uživatele
 • měsíčně generovat podklady pro rozpočítání nákladů na vytápění
 • vyhodnocovat indikace úniků médií a indikace neoprávněné manipulace s měřiči
 • monitorovat údaje o funkčnosti jednotlivých prvků systému

Součástí systému CEM je aplikační programový balík, který umožňuje následující aplikace:

monitoring měřící soustavy – monitoring měřící soustavy poskytuje přehled o funkčnosti měřičů a prvků systému. Stav měřičů je zobrazován v tabulce, která je definována pro každého uživatele systému. Jsou zde rovněž základní informace o měřičích – typ, datum instalace, požadované datum výměny nebo revize, dále příslušné alarmové stavy – poslední odečet proveden/neproveden, upozornění na překročení časových limitů (timeout).

management alarmových stavů – management alarmových stavů zajišťuje při vzniku alarmových stavů zasílání SMS a e-mailových zpráv na předem definované telefony a e-mailové adresy uživatele. Zpráva obsahuje zařízení, jeho umístění a typ události jako je ztráta napájení, otevření dveří apod. Modul umožňuje efektivně řídit servisní činnosti, zajišťované externími organizacemi.

management spotřeby medií – management spotřeby médií zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci. Sběr dat pracuje v on-line režimu zcela autonomně. Jednotka MTM zajišťuje sběr naměřených hodnot z jednotlivých měřících přístrojů. Pro režim snímání hodnot lze zvolit různý profil podle požadavků navazujících algoritmů pro zpracování a vyhodnocování dat. Ovládání MTM je možné přímo přes PC (notebook) připojený na USB nebo ethernet rozhraní nebo přes webové rozhraní z PC připojeného do sítě internet. Data z měřících přístrojů se ukládají do paměti jednotky MTM, která je odesílá v nastavených intervalech nebo v on-line režimu prostřednictvím sítě Internet na aplikační server. Aplikační server (AS) zajišťuje funkci datového skladu, který slouží pro bezpečné uložení dat a jejich zálohování, a provoz nadstavbových aplikací pro uživatele.

facility management pro majitele a provozovatele budov (volitelně)

aplikace zabezpečení bytů a budov (volitelně)

Vlastnosti systému CEM:

 • jednoduchá, technicky nenáročná instalace s minimálními zásahy do budovy;
 • automatické odečítání stavu měřidel vody, plynu, elektřiny, teploty;
 • výpočet nákladů na vodu, energie a teplo dle přednastaveného algoritmu;
 • trvalý přístup k naměřeným i vypočítaným hodnotám přes internet;
 • trvalý přehled o spotřebě elektrické i tepelné energie a médií umožňuje rychle a účinně zasáhnout při poruchách, havarijních stavech a pokusech o neoprávněnou manipulaci s měřiči;
 • možnost využití systému pro přenos dat bezpečnostních systémů a systémů dálkového dohledu a dálkového řízení.
Přesunout se na začátek